Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest

MONADITH Przemysław Igielski, św. Józefa 73, 87-100 Toruń, 577663777
Będę przetwarzać Państwa dane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO
Niedopuszczalne jest przetwarzanie Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego.

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Będę przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy.

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
sprostowania (poprawiania) swoich danych
żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
przenoszenia danych
wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.

Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.